Geologia inżynierska, geotechnika. Badania gruntu

Wykonanie badań geotechnicznych gruntu często jest konieczne i służy do określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii. Natomiast owe warunki są niezbędne i wymagane ustawowo do uzyskania pozwolenia na budowę (rozporządzenie z 25.04.2012 r. Poz. 462 do ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane). Przedsięwzięcie polegające na budowie czegokolwiek na nierozpoznanym i dokładnie nieprzeanalizowanym terenie jest ryzykownym. Podstawowym i zawsze wymaganym dokumentem jest opinia geotechniczna.

Poniżej krótka informacja o wymaganiach po zakwalifikowaniu obiektu do odpowiedniej kategorii:

 • Kategoria I – opinia geotechniczna
 • Kategoria II – dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny
 • Kategoria III – dokumentacja geologiczno - inżynierska i projekt geotechniczny.

Badania geotechniczne

Ogólnie rzecz ujmując badania geotechniczne polegają na sprawdzeniu warunków wodno – gruntowych na podstawie profilu geologicznego gruntu, poznaniu jego struktury oraz poziomu wód gruntowych. Następnie dokonuje się analizy wytrzymałościowej. Wykonywane są odwierty i sondowania.

Przedmiotowe badania wykazują w jakim stopniu podłoże jest przepuszczalne lub spoiste. Przykładowo bardzo ważne jest określenie czy w gruncie nie występują pokłady organiczne, które drastycznie obniżają nośność. Doświadczenie jest nieocenione przy powyższych pracach ponieważ wielokrotnie należy oszacowywać pewne wielkości.

Nasze główne usługi :

 • Badania geotechniczne podłoża gruntowego - pełen zakres
 • Wykonywanie kolektorów pionowych stanowiących dolne źródło ciepła
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie (raporty dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.)
 • Dokumentacje warunków hydrogeologicznych i hydrogeologiczne (pod stacje paliw, wysypiska śmieci, oczyszczalnie itp).
 • Studnie wiercone (metoda obrotowa lub udarowa)
 • Piezometry na ujęciach wody
 • Odwodnienia wykopów fundamentowych za pomocą studni depresyjnych
 • Wykonywanie piezometrów
 • Techniczne badania podłoża gruntowego
 • Geologiczne badania gruntów, w tym:
 • Wiercenia geotechniczne
 • Sondowania statyczne i dynamiczne gruntu (sonda dynamiczna lekka, średnia ciężka, sonda statyczna CPT, CPTU)
 • Wykonujemy badania wody gruntowej
 • Badania uziarnienia próbek gruntów sypkich (analiza sitowa)
 • Badania konsystencji próbek gruntów spoistych
 • Badania uziarnienia próbek gruntów spoistych (analiza areometryczna)
 • Badania współczynnika filtracji
 • Opracowujemy dokumentacje geotechniczne
 • Opracowujemy dokumentacje geologiczno – inżynierskie