Badania środowiskowe oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko

Nasza firma Alkrusz wykonuje raporty oddziaływania na środowisko oraz dokumentacje obejmujące gospodarkę odpadami. Raport oddziaływania na środowisko wymagany jest jako załącznik do Decyzji Środowiskowej dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla rodzajów przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu odziaływania na środowisko może być wymagany ustawowo. A o tym czy inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko naturalne mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397). Pomagamy, doradzamy, sporządzamy i kompletujemy załączniki do wniosku dla przedsiębiorców w trakcie procedury wydawania decyzji środowiskowych.

Przeprowadzamy badania zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej, wykonujemy piezometry.

Przygotowane przez nas raporty oddziaływania na środowisko zawierają w szczególności informacje takie jak: opis planowanego przedsięwzięcia, opis elementów przyrodniczych objętych zakresem prawdopodobnego oddziaływania zaplanowanego przedsięwzięcia na środowisko, opis znajdujących się w pobliżu zabytków chronionych, opis skutków niepodjęcia planowanego przedsięwzięcia, opis przewidywanych skutków oddziaływania na środowisko w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, a także uzasadnienie planowanej inwestycji ze wskazaniem jej wpływu na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze. Rzetelność, szczegółowość i kompleksowość raportu będzie miała kluczowy wpływ w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Raporty oddziaływania na środowisko przygotowane przez naszą firmę uwzględniają oddziaływanie na wszystkich etapach przedsięwzięciach. Bardzo często taki dokument jest bezwzględnie wymagany i stanowi podstawę do podjęcia decyzji środowiskowej, zarówno na etapie uzgodnienia warunków zabudowy, jak i przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.